ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් විවාහ හා දික්කසාද පනත සංශෝධනය කරමු!

බහු වාර්ගික බහු ආගමික රටක් තුළ බහු විධ නීති පද්ධති ක්‍රියාත්මක වීම වැළැක්විය නොහැකිය. කෙසේනමුත් එවන් රටක් තුළ ප්‍රායෝගිකව එක්...
Read More
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් විවාහ හා දික්කසාද පනත සංශෝධනය කරමු!

Food Distribution for the Poor

"Is there any reward for good other than good?" Qur'an 55:60 We have been blessed with this beautiful opportunity on...
Read More
Food Distribution for the Poor

Beginner Level “Purpose” Da’wah Training – Puttalam SECOND BATCH

Alhamdulillah, last Sunday 11th March 2018, we went to Puttalam yet again to conduct Beginner Level Purpose Da’wah Training -...
Read More
Beginner Level “Purpose” Da’wah Training – Puttalam SECOND BATCH

Beginner Level “Purpose” Da’wah Training – Galle

IIRF conducted the GORAP- Beginner Level Purpose Da’wah Training (1 Day) in Galle on 31st January 2018 to the passionate brothers in order...
Read More
Beginner Level “Purpose” Da’wah Training – Galle

Beginner Level “Purpose” Da’wah Training – Puttalam

IIRF conducted the GORAP- Beginner Level Purpose Da’wah Training (1 Day) in Puttalam on 27th January 2018 for the students...
Read More
Beginner Level “Purpose” Da’wah Training – Puttalam

Enemy of Peace is Misconception – Question & Answer Program in Paragahadeniya

Islamic Information and Research Foundation conducted an Open Question & Answer program in Sinhalese medium for Non Muslim brothers and sisters under...
Read More
Enemy of Peace is Misconception – Question & Answer Program in Paragahadeniya

Da’wah Training | Intermediate Level “Purpose” Da’wah Training for active volunteers (Day 03)

IIRF conducted the 3rd day of Intermediate Level “Purpose” Da’wah Training  for active volunteers and members on 5th August 2017 in Colombo. The event...
Read More
Da’wah Training | Intermediate Level “Purpose” Da’wah Training for active volunteers (Day 03)

Da’wah Training | Intermediate Level “Purpose” Da’wah Training for active volunteers (Day 02)

IIRF conducted the 2nd day of Intermediate Level “Purpose” Da’wah Training  for active volunteers and members on 20th May 2017 at Haiyathul...
Read More
Da’wah Training | Intermediate Level “Purpose” Da’wah Training for active volunteers (Day 02)

Beginner Level “Purpose” Da’wah Training -Warakamura

IIRF conducted the One Day Beginner Level “Purpose” Da’wah Training in Warakamura for the passionate brothers and sisters in order...
Read More
Beginner Level “Purpose” Da’wah Training -Warakamura

Da’wah Training | Intermediate Level “Purpose” Da’wah Training for active volunteers (Day 01)

IIRF conducted the 1st day of Intermediate Level "Purpose" Da'wah Training  for active volunteers and members on 8th April 2017...
Read More
Da’wah Training | Intermediate Level “Purpose” Da’wah Training for active volunteers (Day 01)


Recent Posts